Verhuur- en verkoopvoorwaarden

Huurvoorwaarden van ROADVIP b.v. met betrekking tot de verhuur van campers

Artikel 1. Definities

In deze huurvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. huurder:de natuurlijke persoondie een camper huurt van de verhuurder;
 2. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;
 3. verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die zijn camper verhuurt aan de huurder;
 4. huurovereenkomst:de huurovereenkomst die door ROADVIP b.v.met de huurder wordt gesloten, hetzij door ROADVIP als eigenaar/verhuurder van een camper, hetzij door ROADVIP als bemiddelaar tussen de eigenaar van een camper en de huurder.
 5. ROADVIP: ROADVIP b.v. gevestigd aan de Meulenakker 8c te Sleen, die bemiddeld heeft bij het tot stand komen van de huurovereenkomst;
 6. website: de website www.roadvip.nl die door ROADVIP word beheerd;
 7. huurperiode:de volledige huurperiode zoals toegestaan op grond van de huurovereenkomst;
 8. huurprijs:de overeengekomen totale prijs voor het gebruik van het gehuurde gedurende de huurperiode;
 9. gehuurde:de camper of toebehoor die door de huurder wordt gehuurd van de verhuurder;
 10. verzekeraar: de verzekeringsmaatschappij waarbij de verhuurder zijn of haar camper of caravanheeft verzekerd voor verhuur;
 11. verzekeringsovereenkomst: de verzekeringsovereenkomst tussen de verzekeringsmaatschappij en de eigenaar;
 12. dealer:het bedrijfdie uitgifte- en inname van het gehuurde verzorgt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten die door ROADVIP, hetzij als eigenaar/verhuurder van de camper, hetzij als bemiddelaar voor de eigenaar van de camper met de huurder wordt gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen op deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze huurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze huurvoorwaarden volledig van toepassing.De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Bij het plaatsen van een camper op de website dient de verhuurder aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze huurvoorwaarden.
 5. Bij het indienen van een boekingsverzoek via de website dient de huurder aan te klikkendat hij akkoord gaat met deze huurvoorwaarden.

Artikel 3. Boeken en het tot standkomen van de huurovereenkomst

 1. De huurder kan een boekingsverzoek indienen door het gehele boekingsprocesvia de website te doorlopen.Het boekingsverzoek wordt naar de verhuurder gestuurd. Indien de verhuurder het boekingsverzoek accepteert, dan wordt de huurder daarvan door ROADVIP via de e-mail op de hoogte gesteld. Er bestaat de mogelijkheid dat de verhuurder een nadere kennismaking wil al dan niet persoonlijk, telefonisch of via Skype. Verhuurder doet mogelijk op voorhand een dubbele ID check, zowel via rijbewijs maar ook via paspoort of ID bewijs. Zolang de verhuurder niet zijn akkoord heeft gegeven is er nog niet sprake van een overeenkomst.
 2. Nadat ROADVIP de aanbetaling zoals vermeld in artikel17.3 heeft ontvangen of nadat ROADVIP de gehele betaling heeft ontvangen indien het boekingsverzoek 6 weken of korter voor de aanvang van de huurperiode is ingediend, is het gehuurde geboekt en de huurovereenkomst tot stand gekomen. Indien betaling niet overeenkomstig artikel 17.3 geschiedt, dan heeft de verhuurder het recht het boekingsverzoek alsnog af te wijzen of, indiende tweede betaling niet tijdig geschiedt,de huurovereenkomst te ontbinden en het gehuurde aan een ander te verhuren. In een dergelijk geval worden de annuleringskosten overeenkomstig artikel 8.2 aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 4. Verplichtingen van de verhuurder

 1. De verhuurder verklaart bevoegd te zijn het gehuurde te verhuren en ter beschikking te stellen en de rechtmatige eigenaar te zijn van het gehuurde of in het bezit te zijn van een volmacht de camper te verhuren.
 2. De verhuurder garandeert dat het gehuurde in goede staat verkeert en geschikt is voor het doel waarvoor het gehuurde aande huurder ter beschikking wordt gesteld.
 3. De verhuurder is gehouden de camper die hij via de website te huur aanbiedt naar waarheid en naar volledigheid te omschrijven. Indien de advertentie niet naarwaarheid is ingevuld, heeft de huurder ten alle tijdenhet recht om de boekingsovereenkomst kosteloos te annuleren.
 4. Het is de verhuurder niet toegestaan een camper op de website te huur aante bieden waarvan het rijden op de openbare weg wettelijk niet is toegestaan.
 5. De verhuurder is verplicht er voor zorg te dragen dat het gehuurde bij aanvang van de huurperiode: geen gebreken bevat; voldoet aan alle door de overheid gestelde eisen;voorzien is van een Nederlands kenteken en de camper bij aanvang van de huurperiode APK gekeurd te zijn.
 6. De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst volledig en correct na te komen.
 7. Indien de camper of caravan niet (meer)voldoet aan hetgeen is opgenomen in artikel4,1of4.2, dan dient deverhuurder de camper of caravan van de website te verwijderen en alle reeds tot stand gekomen huurovereenkomsten te annuleren. ROADVIP is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het niet kunnen nakomen van een huurovereenkomst.
 8. Indien blijkt dat deverhuurder een al aanwezige schade aan de camper of caravan op de huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname inFISH systeem, aangifte bij de politie voor fraude worden verhaald op de verhuurder.
 9. De verhuurder is verplicht de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder volledig en correct na te komen.
 10. De verhuurder dient de beschikbaarheid van de camper of caravan altijd via de websiteup-to-date te houden.

Artikel 5. Verplichtingen van de huurder

 1. De huurder is verplicht de huurovereenkomst volledig en correct na te komen.
 2. De huurder zal het gehuurde op de afgesproken einddatum van de huurperiode en tijdstip terugbrengen op de afgesproken plek, zoals overeengekomen met de verhuurder bij de boekingsprocedure. Als dit niet gebeurt, dan zal een tarief van 250% van de daghuurprijs voor iedere dag dat het gehuurde te laat is teruggebracht aan de huurder in rekening worden gebracht. Hiervankomt 200% van het tarief toe aan de verhuurder en worden 50% door ROADVIP in rekening gebracht  in verband met extra servicekosten. Dit geldt niet indien de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een technisch mankement aan het gehuurde en/of aan het trekkend voertuig en de huurder dit onverwijld na het voorval direct heeft gemeld bij ROADVIP.
 3. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze huurvoorwaarden en er voor zorg te dragen dat de bestuurder de huurvoorwaarden inacht neemt.
 4. In het geval de huurovereenkomst niet wordt nagekomen door de bestuurder, is de huurder aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade en een onkostenvergoeding aan ROADVIP van €250.
 5. De huurder dient het gehuurde te weigeren als hij op redelijke grond meent dat deze niet geschikt is en/of de eigenschappen niet overeenkomen met de eigenschappen zoals op de website zijn weergegeven. De huurder mag het gehuurde ook weigeren indien de verhuurder weigert schades via de website te accorderen waarvan foto’s zijn gemaakt en geüpload naar de website bij het ter beschikking stellen van het gehuurde. De huurder mag de huurovereenkomst annuleren als een dergelijke weigering plaatsvindt. De huurder hoeft dan geen kosten te betalen. Eventueel reeds betaalde kosten zullen in een dergelijk geval geheel aan de huurder worden terugbetaald. Als de huurder in dit geval toch besluit een beschadigde camper te huren, dan is dat volledig voor risico van de huurder.
 6. Indien de huurder het gehuurde weigert overeenkomstig artikel 5.4, dan is de verhuurder aansprakelijk vooralle schade die de huurder daardoor lijdt, tot een maximum van €250.
 7. De huurder dient de afweging te maken al dan niet zorg te dragen voor een deugdelijke reis- en annuleringsverzekering.
 8. Indien overeenkomstig artikel 8.2 door ROADVIP aan de huurder een vergelijkbare camper wordt aangeboden, dan is de huurder verplicht deze te accepteren.

Artikel 6. Waarborgsom

 1. De waarborgsom per huurperiode bedraagtvoor de huur van een camper€ 1.000,-. Dit bedrag wordt na de totstandkoming van de huurovereenkomst bij de tweede termijnbetaling door de huurder overgemaakt op de bankrekening van ROADVIP.
 2. De verhuurder en ROADVIP streven er naar om op de dag na afloop van de huurperiode maar uiterlijk binnen 15 werkdagen na afloop van de huurperiodede eindafrekening op te maken en de waarborgsomaan de huurder terug te betalen,minus eventuele inhoudingen van de door de huurder verschuldigde extra kosten.

Artikel 7. Inventaris

 1. Het gehuurde wordt verhuurd inclusief de daarbij behorende inventaris, zoals omschreven in een te dateren en door de verhuurder en dehuurder te ondertekenen inventarislijst, die zowel bij het ter beschikking stellen van het gehuurde als bij het terugbrengen van het gehuurde zal worden gecontroleerd.
 2. Indien de mogelijkheid wordt aangeboden door de dealer tot het huren van extra inventaris en de huurder van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan komt een huurovereenkomst tot stand tussen de dealer ende huurder.

Artikel8. Annuleren van de huurovereenkomst

 1. Indien een partij niet aan de verplichtingen van deze overeenkomst voldoet wordt overeenkomst per direct ontbonden zonder tussenkomst van de rechter en zonder termijn.
 2. Indien de verhuurder de huurovereenkomst annuleert en er is geen sprake van een situatie zoals omschreven inartikel 3.2, dan tracht ROADVIP voor de huur periode een andere gelijkwaardige camper of caravante vinden. De verhuurder is aansprakelijk voor alle schade die de huurder lijdt door de annulering, tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de verhuurder. Onder schade wordt o.a.verstaan: de (extra) kosten voor het ergens anders huren van een camper of caravan en/of gederfd reisgenot. Onder overmacht wordt verstaan dat het gehuurde door schade van een vorige huurder niet geleverd kan worden. In het geval er sprake is van overmacht kan zowel de verhuurder als ROADVIP hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. In het geval dat een verhuurder zich beroept op overmacht zal ROADVIP zich tot het uiterste inspannen om huurder in contact te brengen met een andere verhuurder ter vervanging van het gehuurde. De huurder wordt geacht in alle redelijkheid deze vervanging te accepteren.Mocht het in dit geval niet mogelijk zijn om de huurder tijdig in contact te brengen met een vervangende verhuurder,dan zal het gehele boekingsbedrag terug worden overgemaakt naar de huurder.
 3. De aansprakelijkheid van deverhuurder uit hoofde van artikel 8.2 is beperkt tot een bedrag gelijk aan het lagere van: 1) het bedrag dat uitgekeerd wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van de verhuurder of 2) de overeengekomen huursom.
 4. De verhuurder mag aanvullende annuleringsvoorwaarden opnemen.Deze zijn gespecificeerd op de desbetreffende advertentiepagina van de verhuurder en in de boekingsovereenkomst.

Artikel 9. Verlenging van de huurperiode

 1. De oorspronkelijke huurperiode kan door de huurder worden verlengd door met de verhuurder een verlengingsperiode af te spreken.
 2. De verhuurder is vrij om een verzoek tot verlenging van de huurovereenkomst te accepteren en is niet verplicht te volgen of er een verlengingsverzoek is ingediend. Als de huurder het gehuurde niet teruggeeft op de einddatum van de huurperiode, zal de huurder aansprakelijk zijn voor de kosten zoals omschreven in artikel 5.2.

Artikel 10. Ter beschikkingstellen en terugbrengen van het gehuurde

 1. De ter beschikkingstelling van het gehuurde en het terugbrengen van het gehuurde vindt plaats op de locatie zoals op het boekingsoverzicht staat aangegeven.Hiervoor geldt het boekingsoverzicht zoals deze per mail naar de huurder en verhuurder worden gestuurd direct nadat de aanbetaling is voldaan of een gewijzigd boekingsoverzicht waarvoor zowel de huurder als de verhuurder schriftelijk akkoord hebben gegeven.
 2. Het gehuurde wordt ter beschikking gesteld aan de huurder met een volle gasfles en inclusief toebehoren.Tevens is het gehuurde op de aanvangsdatum van de huurperiode volledig van binnen en van buiten schoongemaakt.De binnenzijde van het gehuurde dient minimaal in dezelfde staat ook weer ingeleverd te worden, is dit echter niet het geval, dan heeft de verhuurder het recht tot maximaal €250,- aan schoonmaakkosten aan de huurder in rekening te brengen.
 3. Bij het ter beschikkingstellen van het gehuurde door de verhuurder of de dealer aan de huurder wordt nagegaan of het gehuurde schades en/of deuken en/of krassen heeft. Indien het gehuurde op het moment van het ter beschikkingstellen schades en/of deuken en/of krassenheeft, dan worden daarvan foto’s gemaakt en aangetekend op het ontvangsformulier en dient de huurder digitaal via de website te accorderen dat hij het gehuurde in een dergelijke staat heeft ontvangen.
 4. De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat terug te brengen zoals hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen aan het begin van de huurperiode en volledig van binnen schoongemaakt.
 5. Bij het terugbrengen van het gehuurde door de huurder aan de verhuurder of de dealer wordt nagegaan of het gehuurde schades en/of deuken en/of krassen heeft. Indien hetgehuurde op het moment van het terugbrengen schades en/of deuken en/of krassen heeft, dan worden daarvan foto’s gemaakten dient de verhuurder of dedealer te accorderen dat hij het gehuurde in een dergelijke staat heeft ontvangen. Ook indien er (een deel van) inventaris ontbreken en/of beschadigd (is) zijn, wordt daarvan melding gemaakt via het ontvangst formulier. In het geval een van voorgaande,worden eventuele vervangingskosten aan de huurder in rekening gebracht.
 6. De huurder dient het gehuurdevolledig afgetankt na de huurperiode aan de verhuurder of de dealer ter beschikking te stellen. Indien de huurder hieraanniet voldoet, dan wordt naast brandstofkosten € 35,- aan  de huurder in rekening gebracht. Deze brandstofkosten kunnen via de waarborgsom geïnd worden.

Artikel 11. Gedragsregels voor het gebruik van het gehuurde

 1. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om het gehuurde veilig te kunnen besturen.
 2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in het gehuurde vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met het gehuurde te vervoeren.
 3. De bestuurder dient minimaal de leeftijd van 23 jaar te hebben bereikt en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van de gehuurde camper of van de combinatie gehuurde caravan+trekkend voertuig. Enkel de bestuurders die door de huurder bij de boekingsprocedure als bestuurders zijn opgegeven zijn gerechtigd de camper of het trekkend voertuig van de caravan te besturen. Indien de bestuurder een buitenlandse bestuurder is, dan dient deze bestuurder te beschikken over een geldig internationaal rijbewijs.
 4. Het gehuurde mag enkel gebruikt worden voor het maximaal aantal personen dat bij het gehuurde op de website en/of bij de boekingsperiode is vermeld.
 5. Indien het gehuurde met een rijbewijs B wordt bestuurd mag de totale combinatie na belading niet meer dan 3.500 Kg bedragen.
 6. De volgende bepalingen gelden voortdurend: a; De huurder mag het gehuurde niet weder verhuren, en B;  de huurder dient het gehuurde op de gestelde datum ter beschikking stellen aan de verhuurder of aan de dealer.
 7. De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en/of eventuele kosten in verband van het gebruik van tolwegen.
 8. De bestuurder dient bij het gebruik van het gehuurde alle instructies die door de verhuurder of de dealer zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met het gehuurde te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.
 9. Het gehuurde dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en vorderingen.
 10. Het gehuurde dient enkel door de huurder te worden gebruikt waarvoor het gehuurde bestemd is, namelijk voor kampeerdoeleinden. Het is enkel toegestaan met het gehuurde te staan op erkende campings of erkende camper standplaatsen. Indien er schade ontstaat en het gehuurde bevind zich niet op een toegestane locatie, zijn eventuele kosten die niet door de verzekeraar vergoed worden geheel voor rekening van de huurder.
 11. De huurder dient het gehuurde te gebruiken en controleren overeenkomstig de gebruiksinstructies en de handleiding.
 12. De huurder is verplicht indien het gehuurde een technische storing heeft, de verhuurder en ROADVIP daarvan direct telefonisch op de hoogte te stellen.
 13. Of huisdieren en/of kinderen in het gehuurde zijn toegestaan en of roken in het gehuurde is toegestaan, wordt op de website bij het gehuurde gemeld en tijdens de boekingsprocedure aan de huurder kenbaar gemaakt.

Artikel 12. Welke landen mogen worden bezocht

 1. Alleen de landen welke op het overdrachtsformulier staan beschreven mogen met het gehuurde worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekeraar aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groenekaart.

Artikel 13. Schade en Verzekering

 1. Tijdens de huurperiode kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan aan hetgehuurde. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m.een gebrekaan het gehuurde is uitgesloten.
 2. Indien er schade aan het gehuurde is ontstaan en/of het gehuurde betrokken is geweest bij een ongeluk, dan dient de huurder direct contact op te nemen met ROADVIP en de instructies van ROADVIP op te volgen. Direct na een ongeluk,voordat de voertuigen, die bij de aanrijding betrokken zijn, zijn verplaatst, of indien er sprake is van een eenzijdig ongeluk voordat het gehuurde is verplaatst, dient de huurder foto’s te maken vande schade en van de locatie van het ongeluk.
 3. De verhuurder is verplicht om gedurende de huurperiode het gehuurde afdoende verzekerd te hebben.Op het overdrachtsformulier staat aangegeven hoe het gehuurde verzekerd is en welke pechhulp is inbegrepen. Indien deze niet correct is ingevuld, zijn alle mogelijke hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de verhuurder. Een internationaalverzekeringsbewijs (groenekaart) is bij de documenten van het gehuurde aanwezig. Om de risico’sgedekt te laten zijn gedurende de verlenging van de huurovereenkomst, dient de verlenging van de huurovereenkomst aangevraagd en geaccepteerd te worden via de website.
 4. Bij iedere aanrijding dientde lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld door de bestuurder en door alle betrokkenen te worden ondertekend.
 5. Voor rekening van de huurder blijft te allen tijde alle schade die volgens de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar niet voor vergoeding in aanmerking komt.
 6. Normale gebruikskosten zijn voor rekening van de huurder. Alle door de verhuurder ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder of één van de inzittende zijn voor rekening vande huurder.
 7. De dealer is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurde voor de periode dat deze bij de dealer gestald staat. De schade wordt geacht gedurende de stallingsperiode te zijn ontstaan indien de verhuurder bij het ophalen van het gehuurde via de website aan ROADVIP doorgeeft dat er sprake is van schade en deze schade niet door de dealer via de website bij inname van de huurder via de website aan ROADVIP kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 14. Eigendom

 1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te belasten of te verkopen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van het gehuurde, mechanische storingen of aanrijdingsschade.
 2. Indien de verhuurder aansprakelijk mocht zijn,dan is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de huurprijs die door de huurder voor het huren van het gehuurde betaald is.

Artikel 16. Positie van ROADVIP

 1. Het gehuurde wordt verhuurd door de juridisch eigenaar van de camper, te weten hetzij ROADVIP, hetzij een derde voor wie ROADVIP als gemachtigde voor de verhuurovereenkomst optreedt.
 2. De betaling van de huurprijs en van de eventuele overige bedragen die dehuurder aan de verhuurder verschuldigd is verloopt viaROADVIP.
 3. ROADVIP kan op verzoek van de huurder of van de verhuurder bemiddelen bij een conflict tussen de huurder en de verhuurder.
 4. ROADVIP is niet aansprakelijkvoor:

                     a. schade aan,verlies of te niet gaan van het gehuurde;

                     b. het annuleren van een huurovereenkomst;

                     c. de statusvanhet gehuurde;

                     d. de gevolgen niet-naleving vande huurovereenkomst;

                     e. boetes die tijdens de huur periode door de huurder met het gehuurde gemaakt zijn.

Artikel 17. Betaling

 1. Betaling van de bedragen die de huurder overeenkomstig de huurovereenkomst aan de verhuurder beschuldigd is lopen via ROADVIP.
 2. In de huurprijs zit inbegrepen:

               a: de transactiekosten;

               b; de uitgiftekosten;

               c; de verzekeringskosten.

       3. De huurder dient 25% vermeerderd met de boekingskosten, van de totaal overeengekomen prijs  aan ROADVIP te betalen               op het moment dat de aan de huurder via e-mail heeft kenbaar gemaakt dat de verhuurder akkoord is met het                                 boekingsverzoek. De restantbetaling dient 6 weken voor de aanvangsdatum van de huurperiode betaaldte worden. Indien                 het boekingsverzoek wordt ingediend 6 weken of korter voor de aanvangsdatum van de huurperiode, dan dient het                           gehele verschuldigde bedrag in één keer betaald te worden. Indien de restant betaling niet is voldaan voor 6weken voor                   de aanvangsdatum, is de huurder gerechtigd om de boeking te annuleren.

          4. Betalingkanopdevolgende wijzen:

                    a. via iDEAL;

                    b. door het bedrag over te maken op de bankrekening van ROADVIP

          5. Eventuele extra kosten die de huurder gemaakt heeft zoals,maar niet beperkt tot:

                   a. een verlies of schade ten gevolge van het niet nakomen of ingebreke zijn door de huurder van deze                                                 huurvoorwaarden en/of de huurovereenkomst;

                   b. andere schades en/of kosten veroorzaakt door de huurder ten gevolge van het te laat inleveren van het gehuurde;

                   c. het eigen risico van de verzekeringsovereenkomst;

                   d. boetes die de huurder gedurende de huurperiode met het gehuurde gemaakt heeft, zullen worden vermeld op het                             overdrachtsformulier bij het inleveren van het gehuurde.

          6. Verhuurder kan de waarborgsom aanwenden om de in artikel 18.5 omschreven kosten van de huurder te innen.

          7. ROADVIP kan van de huurder verlangen dat zij een (digitaal) machtigingsformulier ondertekent, zodat ROADVIP,uit                          naam van de verhuurder de achteraf door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen automatisch van de                        bankrekening van de huurder kan afschrijven.

Artikel18.Toepasselijkrecht enbevoegderechter

 1. Op de huurovereenkomst is Nederlands rechtvan toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van de huurovereenkomst tussen de huurder en deverhuurder worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.De huurder heeft 1maand de tijd nadat de verhuurder zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen,omvoor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 Sleen, Januari 2017.

HAVE A NICE ROADTRIP